Ficarystraat

Informatie & achtergrond
In 2017 werd de Energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. Deze visie geeft aan hoe Beuningen op het gebied van duurzame energie ervoor staat en wat er moet worden gedaan om in uiterlijk 2040 energieneutraal te zijn. Naast verschillende besparingsprojecten, stelt de gemeente in deze visie ook dat er grootschalige energieopwekking door zon en wind moet worden gerealiseerd om de doelstellingen te halen.

In april 2019 nam de gemeenteraad van Beuningen kennis van ‘het Locatieplan advies van de gebiedsraad’ en stelde vast om grootschalige duurzame energie in het buitengebied op te wekken met zonne- en windenergie. De gemeente deed voor zonneparken een uitvraag voor initiatieven in het Kommengebied en publiceerde een selectieleidraad waar zonnepark-initiatieven aan moesten voldoen.

Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelde alle ingeschreven initiatieven met behulp van deze selectieleidraad. Hierbij keek de toetsingscommissie naar het levenscyclusplan, de omgeving, de landschappelijke analyse, aanpak voor (financiële) participatie, behoud van de agrarische structuur en de maatschappelijke meerwaarde. Het maximum is 40 hectare zonneparken in het Kommengebied verdeelt over 4 zonneparken van elk maximaal 10 hectare.

Initiatief TPSolar
Tegen de achtergrond van dit beleid heeft TPSolar samen met een Beuningse grondeigenaar een plan ontwikkeld voor een zonnepark aan de Ficarystraat. Dit initiatief is door TPSolar in februari 2020 bij de uitvraag van de gemeente ingediend. De vijfkoppige commissie heeft het ingediende initiatief van TPSolar positief beoordeeld. Dit betekent dat de procedure is gestart voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Wij hopen het beoogde zonnepark in 2022 te bouwen.

Een ander zonnepark-initiatief van TPSolar aan de Schoenaker in Beuningen is ook uitgekozen door de selectiecommissie.

Planlocaties in het Kommengebied

Gegevens Zonnepark Ficarystraat

Oppervlakte 10 ha
Aantal panelen 25.000
Capaciteit 12 MW
Huishoudens 3.300

 

Landschappelijke inpassing
TPSolar wil een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Beuningen. De voorwaarden die zowel door de provincie Gelderland als de gemeente Beuningen aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor het inrichtingsplan. Het uitgangspunt voor de landschappelijke inrichting zijn de aanwezige landschappelijke kenmerkende elementen en de ruimtelijke structuren. De bestaande karakteristieken/kwaliteit van het kommengebied zullen worden behouden en waar mogelijk versterkt. Ook zal er verschillende vegetatie worden aangebracht om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels. Daarnaast zal de zuidkant van het plangebied ingericht worden voor experimentele paddenstoelenteelt.

Het zicht op het zonnepark wordt geminimaliseerd dankzij de aan te planten hagen. De panelen zullen op een maximale hoogte van 1,5 meter geplaatst worden om zo de weidsheid van de omgeving te waarborgen.

TPSolar hecht veel waarde aan biodiversiteit en ontwerpt daarom al zijn zonneparken op een manier die de biodiversiteit stimuleren. Om deze reden werkt TPSolar bij al zijn projecten met een zuidgeoriënteerde panelen opstelling. Dit zorgt ervoor dat er altijd voldoende licht, lucht en vocht onder de panelen kan komen. Dit houdt niet alleen het gras in stand, maar is ook belangrijk voor het leven in de bodem dat weer van invloed is op de bodemkwaliteit. Een zonnepark heeft in het algemeen een ruimte tussen de rijen panelen van ongeveer 2,5 meter.

 

Participatie
TPSolar streeft bij haar projecten naar 50% lokale participatie door middel van lokaal eigenaarschap. Hierover zijn wij in overleg met lokale energiecoöperaties om dit vorm te gaan geven. Daarnaast biedt TPSolar omwonenden de mogelijkheid aan om financieel te participeren, een voordeel op de energierekening, en levert TPSolar een bijdrage aan het gebiedsfonds. Tevens zullen wij werkzaamheden op het park lokaal aanbesteden om zo lokale werkgelegenheid te creëren.

Nieuws
7 mei 2020
“Twee initiatieven van TPSolar gekozen in Beuningen”

https://tpsolar.nl/2020/05/07/twee-zonnepark-initiatieven-van-tpsolar-gekozen-in-beuningen/

Ontwerp zonnepark Ficarystraat

Contact
Heeft u een opmerking, suggestie of vraag omtrent zonnepark Ficarystraat in Beuningen? Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectmedewerker Robert van der Horst via robert.vanderhorst@TPSolar.nl.

Aanzicht vanaf Ficarystraat 1

©TPSolar