De Groene Wig

Gegevens Zonnepark De Groene Wig

Oppervlakte 17 ha
Oppervlakte panelenveld 9 ha
Aantal panelen 38.000
Capaciteit 19,5 MWp
Aantal huishoudens 5.500

Informatie & achtergrond

Gemeente Apeldoorn wil voor 2030 al flinke stappen maken op het gebied van duurzame energie. Indien alle geschikte daken in de gemeente worden voorzien van zonnepanelen, zal er ook nog zon op land gerealiseerd moeten worden om de duurzame energiedoelstellingen te behalen. Volgens de meest recente schatting gaat het om circa 250 hectare in 2030.

Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden heeft de gemeente duidelijke voorwaarden gesteld en omschreven in het beleidsplan “Afwegingskader Zonneparken”. Dit beleid is in januari 2020 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Hierin staat onder andere beschreven in welke gebieden zonneparken gerealiseerd mogen worden, maar er worden ook duidelijke regels gegeven voor de landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden voor de lokale omgeving.

De gronden in de Beekbergsebroek zijn zogeheten ‘kamerstructuren’ en zijn aangewezen als potentieel kansrijk gebied voor zonneparken. In 2018 stelde de Apeldoornse gemeenteraad de Gebiedsvisie Beekbergsebroek vast. Centraal idee hierbij was dat de Beekbergsebroek ontwikkelkansen heeft als ‘voortuin’ van Apeldoorn waarin duurzame energieopwekking, natuur en recreatie mogelijk zijn. Een deel van het gebied ten zuiden van de A1 en knooppunt Beekbergen is door de gemeente aangewezen als ‘energie-etalage’.

Meer informatie over het beleid omtrent zonneparken vindt u op: https://www.apeldoorn.nl/zonneparken

Meer informatie over de gebiedsvisie Beekbergsebroek vindt u op: https://www.apeldoorn.nl/beekbergsebroek

Initiatief TPSolar

Door vaststelling van het beleidsplan ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor zonnepark-initiatieven in de gemeente Apeldoorn. TPSolar heeft als initiatiefnemer conform het beleid van de gemeente Apeldoorn met verschillende grondeigenaren een plan opgesteld om zonne-energie op te wekken in de Beekbergsebroek. De locatie van het beoogde zonnepark-initiatief bevindt zich ten zuiden van de rijksweg A1, ten noorden van de Veldweg en naast het beoogde natuurlandschap ’t Elsbos/Groene Wig.

Landschappelijke inpassing

Het landschappelijk en maatschappelijk inpassen van een zonnepark in de omgeving vereist veel tijd en aandacht van TPSolar. Het ontwikkelen van een zonnepark is een lange procedure die wij gezamenlijk met de omwonenden, de gemeente en andere betrokken partijen doorlopen.

TPSolar wil een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Apeldoorn. De voorwaarden die zowel door de provincie Gelderland als de gemeente Apeldoorn aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor het inrichtingsplan. Het uitgangspunt voor de landschappelijke inrichting zijn de aanwezige landschappelijke kenmerkende elementen, de historische landschappelijke elementen en de ruimtelijke structuren. Daarnaast zal TPSolar op een perceel van circa 10 hectare een bijdrage leveren aan het beoogde nabijgelegen natuurlandschap ’t Elsbos/Groene Wig.

TPSolar hecht veel waarde aan biodiversiteit en ontwerpt daarom al zijn zonneparken op een manier die de biodiversiteit stimuleren. Om deze reden werkt TPSolar bij al zijn projecten met een zuidgeoriënteerde panelen opstelling. Dit zorgt ervoor dat er altijd voldoende licht, lucht en vocht onder de panelen kan komen. Dit houdt niet alleen het gras in stand, maar is ook belangrijk voor het leven in de bodem dat weer van invloed is op de bodemkwaliteit.

Participatiemogelijkheden

De participatiemogelijkheden zijn opgesteld aan de hand van het afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken. In het afwegingskader staan ook nog andere participatiemogelijkheden (bijvoorbeeld educatieve faciliteiten of een gebiedsfonds). Wij horen graag van u, of u hier ideeën of wensen over heeft.

Misschien vraagt u zich verder af wat er onder participatie wordt verstaan, wat een goed participatieproces is en hoe het zit met de eis omtrent het lokaal eigendom. Over de vormgeving, afspraken en verplichtingen over de participatieprocessen uit het Klimaatakkoord hebben verschillende partijen in mei 2020 samen een toelichtende notitie opgesteld. Deze toelichtende notitie kunt u vinden via: https://hollandsolar.nl/u/files/20200430-qena-participatie-def.pdf.

Onderstaand vindt u uitleg omtrent de verschillende participatiemogelijkheden.

Kansenkaart zonnepark-initiatieven Apeldoorn

Vlekkenplan gebiedsvisie Beekbergsebroek

Participatiemogelijkheden

MEDE-EIGENAARSCHAP of MEE-INVESTEREN (financiële participatie)

Gemeente Apeldoorn en TPSolar streven naar minimaal 50% financiële lokale deelname. Bij financiële participatie zijn verschillende opties en combinaties van deze opties denkbaar. In de praktijk hangt het uiteindelijk behaalde niveau van participatie onder andere af van de bereidheid en financiële reikwijdte van omwonenden om hieraan deel te nemen. TPSolar vindt mede-eigenaarschap bij omwonenden belangrijk. Dit is een duurzame investering, maar houdt echter ook in dat het een risicodragende investering is. Het gaat dan om middels aandelen te investeren in de project B.V. (dit kan desgewenst in samenwerking met de lokale Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) worden vormgegeven).

Indien omwonenden geen risico willen lopen wijzen wij hen ook graag op de optie om na de bouw van het project mee te investeren via een platform. Hierdoor kunnen inwoners van de Beekbergsebroek en regio met voorrang via hen investeren in Zonnepark De Groene Wig en hier een (nader vast te stellen) rendement op krijgen (deze constructie is vergelijkbaar met een obligatieregeling). De lokale participatie mogelijkheid wordt in werking gesteld nadat het zonnepark is opgeleverd en aangesloten op het net. Op deze manier lopen inwoners van de Beekbergsebroek en regio geen bouwrisico.

MEE-PROFITEREN

TPSolar is in gesprek met energiecoöperatie deA om samen met hen te kijken wat mogelijk en wenselijk is. Via de lokale energiecoöperatie kunnen wij als onderdeel van het project Zonnepark De Groene Wig mogelijk een postcoderoos opzetten. Op deze manier bakent TPSolar een deel van Zonnepark De Groene Wig af en zorgt dat het een eigen EAN, aansluiting, meter en hekwerk krijgt, zodat de energiecoöperatie dit als een postcoderoosproject kan inzetten. Hiermee profiteert de energiecoöperatie van de lagere bouwkosten, omdat het stuk postcoderoos meegaat in de bouw van het totale zonnepark. De energiecoöperatie zal de zonne-energie uit het postcoderoosproject verkopen aan haar leden binnen Apeldoorn.

MEE-DOEN: Lokaal stroom afnemen

Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse energietransitie is dat stroom lokaal wordt opgewekt en afgenomen (of gedeeld). TPSolar wil daarom ook voor dit project gaan samenwerken met bijvoorbeeld een energiemaatschappij zoals Vandebron. Deze energiemaatschappij biedt een platform aan waarop u als omwonende stroom kunt afnemen van lokale producenten zoals het zonnepark. De energiemaatschappij zal samen met TPSolar de inwoners in de Beekbergsebroek en regio informeren over het afnemen van groene stroom van het zonnepark. Ook zal TPSolar de gemeente Apeldoorn betrekken bij dit proces.

MEE-VORMGEVEN: Burgerparticipatie

Samen met omwonenden wil TPSolar graag komen tot een gedragen plan. De omwonenden kunnen daarom meedenken/praten over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het zonnepark.

MEE-STIMULEREN: Zon-op-dak

TPSolar wil de omwonenden die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen op het dak van hun woning financieel tegemoet komen. De zonnepanelen op de daken van omwonenden die woonachtig zijn in een straal van 500 meter van het plangebied kunnen zonnepanelen aankopen tegen een gereduceerd tarief. Bij voorkeur in samenwerking met een lokale installateur.

MEE-DEELNEMEN: Lokale partijen, initiatieven, werkgelegenheid

TPSolar inventariseert welke lokale partijen en initiatieven zouden kunnen bijdragen aan de bouw, beheer en/of onderhoud van het park, en betrekt deze door hen mee te laten dingen in offerteaanvragen en/of opdracht te geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan grondwerkzaamheden en wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, schoonmaak bouwplaats, groeninrichting, etc. Een lokale partij zal bij een gelijke kwalitatieve en economische aanbieding altijd de voorkeur hebben. TPSolar identificeert daarbij ook werkzaamheden (eenmalig en/of structureel) die geschikt zijn voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zoekt naar concrete inzetmogelijkheden. Expliciete voorkeur heeft een combinatie van het bovenstaande.

Heeft u interesse in één of meerdere van deze participatiemogelijkheden of heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Ontwerp Zonnepark De Groene Wig

Artist impression vanaf de zandweg bij Blaarschoten

Nieuws

Contact

Heeft u een opmerking, suggestie of vraag omtrent Zonnepark De Groene Wig in Apeldoorn? Of zou u willen participeren in dit project? Neem dan contact op met projectmedewerker Emma Hendriks via emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44.